Makedonya

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Makedonca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın 10 adet logo örneği,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
 • Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından gerçekleştirilen şekle ve esasa dayalı bir inceleme süreci söz konusudur. İnceleme süreci sonucunda tescile engel bir durum ve olumsuz bir karar oluşmaz ise; söz konusu marka başvurusu, ilgili ülke mevzuatına göre, 90 gün süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanmaktadır.

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 9 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Makedonca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri ve imzası,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname ve tasarım başlıkları,
  (100 tasarıma kadar aynı sınıfta olan tasarımlar için çoklu başvuru yapılabilir)
 • Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı (3 kopya verilecektir.),
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelenmektedir. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik bulunması durumunda 60 gün içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvurunun 90 gün süre ile resmi bültende yayınlanmasına karar verilmektedir. Bu süre içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar tasarım tescil başvurusuna itiraz edebilmektedir. Yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği veya yapılan itirazların kabul edilmediği durumda başvurunun tesciline karar verilmektedir.

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre dörder kez beş yıllık dönemler için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır.

Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Makedonca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. )
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim (3 kopya verilmelidir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafında inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik olması durumunda 60 gün içerisinde tamamlanması istenmektedir. Belirtilen inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik ve olumsuz durum oluşmadığı takdirde ise; söz konusu başvurunun resmi bültende yayınlanmasına karar verilmektedir. Söz konusu patent başvurusu için, başvuru sahibinin başvuru tarihinden itibaren 2 yıl içinde yapacağı talep üzerine araştırma ve esasa dayalı inceleme ayrıca yapılmaktadır. Araştırma, ülke mevzuatında belirtilen yetkili kurumlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Araştırma süreci ve yayın sonrasında olumsuz bir durum oluşmadığı taktirde patent başvurusu kesinlik kazanmaktadır.

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, 3. yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir. (Telif Hakları ve Bağlı Haklar Kanunu, 2010 -düzenleme 2013)

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir.

Koruma süresi aleniyet tarihinden (halka arz edildiği tarih) ölüme kadardır. Sahibinin ölümünden sonra alenîleşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır. Ortaklaşa yapılan eserlerde, 70 yıllık süre eserin resmi olarak yayınlandığı tarihte başlamaktadır. Eğer anonim bir eser sahibi bulunmaktaysa aynı kural geçerlidir.

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.